Guest님 장바구니   


현재위치 : >> 씤臾-씤臾쇳룊쟾 >> 퇴계선생언행록(退溪先生言行錄) 465쪽
  자료번호 12575
  가격 20,000

  제목
  상세설명

 퇴계선생언행록(退溪先生言行錄) 465쪽

 

  저자 홍승균 이윤희 공역 이원강 교열
  출판사 퇴계연구원
  상품상태  [일부파손]
  발행년도 2007
  출판구분 기타Copyright(c) 2006 GS ONE All rights reserved. [개인정보취급방침]
상호 : GS ONE   대표 : 이강건  사업자등록번호 : 127-31-48017  
주소 : 경기도 양주시 삼숭동 682-1 양주자이아파트 411동 1005호  
이메일: gsone@gs1.co.kr
전화 : 031-821-8058   휴대전화 : 010-6339-8058 / 011-782-8058
계좌번호 : 농협 201022-52-004830(이강건)